kiểm tra

Loạt doanh nghiệp khai khoáng ở Lạng Sơn bị thanh, kiểm tra về môi trường
Bộ Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra một loạt doanh nghiệp khai khoáng tại Lạng Sơn về việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường.