kinh tế Bắc Ninh

Bắc Ninh đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư chọn lọc chất lượng cao
Tỉnh Bắc Ninh sẽ phát huy những thế mạnh vốn có, chủ động thu hút, hợp tác đầu tư nước ngoài có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu.