lấy dân làm gốc

Ông Võ Văn Thưởng: Lấy dân là gốc, là trung tâm của mọi quyết sách
Nhắc lại nguyên tắc mà Đảng đã khẳng định, đó là ngoài lợi ích của nhân dân thì Đảng ta không còn lợi ích nào khác, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, dân là gốc, là trọng tâm, là trung tâm của mọi quyết sách. Lòng dân, sự hài lòng của dân là thước đo quan trọng nhất về chất lượng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.