Ông Võ Văn Thưởng: Lấy dân là gốc, là trung tâm của mọi quyết sách

Nguyên Lâm|21/02/2023 11:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Nhắc lại nguyên tắc mà Đảng đã khẳng định, đó là ngoài lợi ích của nhân dân thì Đảng ta không còn lợi ích nào khác, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, dân là gốc, là trọng tâm, là trung tâm của mọi quyết sách. Lòng dân, sự hài lòng của dân là thước đo quan trọng nhất về chất lượng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Đó là khẳng định của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tại Hội thảo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 23 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, diễn ra ngày 20/2 tại TP.HCM.

Theo Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, hiện nay vấn đề độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, đảm bảo lợi ích cao nhất của quốc gia, dân tộc; phát huy tinh thần để hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước cường thịnh, phồn vinh, hạnh phúc, phấn đấu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, chính là điểm tương đồng để dựa vào đó đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân người Việt Nam ở trong nước cũng như ngoài nước.

Lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân là điểm xuất phát quan trọng của mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cũng là nguyên tắc mà Đảng ta khẳng định, đó là “Ngoài lợi ích của nhân dân thì Đảng ta không còn lợi ích nào khác”; dân là gốc, là trọng tâm, là trung tâm của mọi quyết sách.

thuong-truc-ban-bi-thu-vo-van-thuong.jpg
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại Hội thảo - Ảnh: VGP

Bên cạnh đó, phải tập trung xây dựng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức quần chúng để giữ vai trò quan trọng xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng cơ sở chính trị xã hội của Đảng ngày càng vững mạnh.

Đặc biệt, để xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, theo ông Võ Văn Thưởng, phải đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chống thói hư tật xấu trong Đảng cũng như trong xã hội. Không ngừng nâng tầm trí tuệ, nâng cao bản lĩnh chính trị của Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo và cầm quyền của Đảng, đưa đất nước vững vàng tiến lên.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng khẳng định, Nghị quyết 23 được ban hành là cần thiết và có giá trị thực tiễn, với nhiều kết quả quan trọng. Nhiều ý kiến tại Hội thảo nêu rõ, trước khi có Nghị quyết và sau khi ban hành Nghị quyết 23, đất nước đã có những chuyển biến tích cực. Việc thực hiện Nghị quyết có đóng góp to lớn vào đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế của đất nước, góp phần làm cho cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao, điều này được đánh giá rất rõ trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ: “Độc lập, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, bảo đảm lợi ích cao nhất của quốc gia dân tộc, phát huy tinh thần để làm sao hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước cường thịnh, phồn vinh, hạnh phúc, phấn đấu trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045 là điểm chung, tương đồng để đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân, người Việt Nam ở ngoài nước. Quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân phải là điểm xuất phát quan trọng của mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trong đó phải lấy nhân dân là gốc, là trọng tâm, là trung tâm của mọi quyết sách; lòng dân, sự hài lòng của dân là thước đo quan trọng nhất đo chất lượng của các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Trong giai đoạn mới càng phải nhấn mạnh hơn vấn đề này”.

Bên cạnh đó, Thường trực Ban Bí thư cũng yêu cầu, cần tập trung xây dựng MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức quần chúng để giữ vai trò quan trọng trong xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết kịp thời; Đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiên trì trong việc chống tham nhũng, tiêu cực và những thói hư tật xấu trong Đảng, trong xã hội; không ngừng nâng tầm trí tuệ của Đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị của Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo và tầm nhìn của Đảng, đưa đất nước vững vàng tiến lên. Xây dựng được một đội ngũ cán bộ thực sự tiêu biểu, cán bộ phải gương mẫu phải đi trước và phải cùng với Nhân dân…

Mặt khác, việc tổ chức thực hiện Nghị quyết phải thiết thực, hiệu quả, nhất là quá trình xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết nhằm thúc đẩy các nội dung của Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ông Võ Văn Thưởng: Lấy dân là gốc, là trung tâm của mọi quyết sách