Đảng và mùa Xuân dân tộc - Giá trị văn hóa trường tồn

Mạnh Hùng|22/01/2023 11:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Mỗi độ Xuân về, đất nước ta, dân tộc ta hân hoan chào đón sự kiện lịch sử quan trọng: Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh. Ra đời đúng vào mùa Xuân, Đảng ta là kết tinh, hội tụ khí thiêng của đất trời, của hồn thiêng sông núi, của khát vọng hòa bình, độc lập, tự do. 93 năm đồng hành cùng đất nước, Đảng đã mang lại những mùa Xuân rạng rỡ, hạnh phúc, ấm no cho muôn triệu đồng bào nước Việt Nam.

dang-mua-xuan.jpg
Đảng mãi là mùa Xuân của dân tộc, trường tồn cùng đất nước Việt Nam

Không phải ngẫu nhiên mà đất nước ta, dân tộc ta luôn tự hào “Đảng là mùa Xuân của dân tộc”. Chặng đường 93 năm (1930-2023) tuy không dài so với bề dày lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, nhưng từ mùa xuân Canh Ngọ 1930 ấy, đã ghi dấu một mốc son chói lọi, con đường cách mạng của nhân dân ta từ đây có Đảng dẫn đường.

Cũng từ mùa Xuân ấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, cách mạng Việt Nam đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đặc biệt, luôn có sự trùng hợp vô cùng ý nghĩa, những mốc son lịch sử trên hành trình cách mạng của dân tộc ta thường đến cùng với những mùa Xuân. Đó là mùa xuân Bính Tuất 1946, mùa Xuân độc lập đầu tiên của dân tộc ta; xuân Giáp Ngọ 1954 với chiến dịch Điện Biên Phủ “chấn động địa cầu”, chấm dứt gần 100 năm đô hộ của thực dân Pháp. Xuân Ất Mão 1975 với đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, cả dân tộc ca khúc khải hoàn, mừng đất nước thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Xuân Đinh Mão 1987, bắt tay vào thực hiện công cuộc đổi mới đất nước theo Nghị quyết Đại hội VI của Đảng (tháng 12-1986)... Và các kỳ Đại hội Đảng lần thứ XI, XII, XIII đều diễn ra vào tháng đầu tiên của năm, trong không khí mùa Xuân của “ý Đảng - lòng Dân” hòa quyện, gắn bó, chan chứa niềm tin và khí thế quyết tâm vượt mọi khó khăn thử thách, đưa Việt Nam từ một đất nước không có tên trên bản đồ thế giới trở thành một quốc gia có uy tín và vị thế trên trường quốc tế.

Kinh tế nước ta duy trì được tốc độ tăng trưởng bình quân khá cao. Nhiều khó khăn, vướng mắc, hạn chế, yếu kém từ các năm trước đã được tập trung giải quyết và đạt những kết quả bước đầu. Chất lượng tăng trưởng được cải thiện; kinh tế vĩ mô ổn định khá vững chắc; lạm phát được kiểm soát và duy trì ở mức thấp; kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách Nhà nước được tăng cường. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội tăng mạnh, hiệu quả sử dụng được nâng lên. Cán cân thương mại được cải thiện; xuất khẩu tăng nhanh. Cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện ba đột phá chiến lược đạt được những kết quả quan trọng. Môi trường đầu tư, kinh doanh, tiềm lực, quy mô và sức cạnh tranh của nền kinh tế tiếp tục được nâng lên. Chính trị, xã hội ổn định, đời sống của nhân dân được cải thiện rõ rệt.

Các lĩnh vực an sinh xã hội, y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, bảo vệ môi trường, phát triển văn hoá, xây dựng con người Việt Nam,... có nhiều chuyển biến tích cực, có mặt khá nổi bật.

Trước tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, chúng ta đã coi trọng củng cố, tăng cường sức mạnh quốc phòng và an ninh, chủ động xử lý thành công các tình huống, không để bị động, bất ngờ. An ninh chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, không ngừng mở rộng và đi vào chiều sâu; kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia - dân tộc; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước, đồng thời đóng góp tích cực, có trách nhiệm cho hoà bình, hợp tác, phát triển của thế giới và khu vực, được cộng đồng quốc tế đồng tình ủng hộ, đánh giá cao; uy tín, vị thế của Đảng, Nhà nước, thế và lực của đất nước không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế.

Trong định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030 về lĩnh vực đối ngoại, Đảng ta khẳng định: “Tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, không ngừng nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam”. Để khẳng định được vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay, Việt Nam đã và đang phấn đấu dần đóng vai trò “nòng cốt, dẫn dắt, hoà giải, sáng kiến, tích cực, có trách nhiệm” tại các diễn đàn, tổ chức đa phương có tầm quan trọng chiến lược đối với đất nước, phù hợp với khả năng và điều kiện cụ thể.

Những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử kết tinh sức sáng tạo của Đảng và nhân dân ta, khẳng định con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động nhanh, phức tạp; nhất là sự chi phối rất lớn của các yếu tố an ninh phi truyền thống, đặc biệt là đại dịch Covid-19 hiện nay; vì vậy, Cương lĩnh của Đảng tiếp tục là ngọn cờ tư tưởng, ngọn cờ chiến đấu, ngọn cờ quy tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc phấn đấu vì một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa; sự lãnh đạo nhạy bén, đúng đắn của Đảng; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời của Chính phủ; sự vào cuộc đồng bộ, tích cực của cả hệ thống chính trị; sự đồng tình, hưởng ứng, ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài, chúng ta đã kịp thời khống chế, cơ bản kiểm soát, ngăn chặn được sự lây lan của đại dịch Covid-19 trong cộng đồng; hạn chế tối đa những thiệt hại, tổn thất do dịch bệnh gây ra, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội cho nhân dân; từng bước khôi phục sản xuất kinh doanh, nỗ lực hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Việt Nam được thế giới ghi nhận, coi là điểm sáng trong việc thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa khống chế, ngăn chặn đại dịch Covid-19 thành công; vừa phục hồi, phát triển kinh tế, bảo đảm đời sống và an toàn cho người dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam hôm nay là bằng chứng thuyết phục để khẳng định con đường mà chúng ta đang đi là đúng đắn, hợp quy luật, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử.

Những thành tựu mà chúng ta đạt được càng khẳng định tính ưu việt của Chủ nghĩa xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và của nhân dân vào con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Và thực tiễn đó cũng khẳng định một chân lý: Ở Việt Nam không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Chúng ta tự hào có một Đảng chân chính cách mạng - Đảng Cộng sản Việt Nam. Một Đảng Cộng sản cầm quyền xây dựng Nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa trên cơ sở một nền dân chủ vững chắc là quy luật tất yếu để xây dựng nước Việt Nam mới hùng mạnh. Đó là nét đặc sắc của cách mạng Việt Nam.

Đón Xuân Quý Mão 2023, mừng Đảng thêm một tuổi, chúng ta càng thêm tự hào nhìn lại chặng đường 93 mùa Xuân có Đảng, càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, kiên định đường lối đổi mới của Đảng, đoàn kết một lòng xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, tiếp nối những mùa Xuân của khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hạnh phúc, hùng cường.

Đảng mãi là mùa Xuân của dân tộc, trường tồn cùng đất nước Việt Nam!

Bài liên quan
  • Xông đất là một phong tục độc đáo trong ngày Tết
    Sau thời điểm giao thừa, “xông đất” đầu năm là tục lệ không thể thiếu, trở thành một nét văn hóa đẹp, với mong ước một năm may mắn, thịnh vượng và phúc lộc thọ toàn. Thể hiện tinh thần luôn hướng đến những điều may mắn, tốt lành và cầu mong cho các thành viên trong gia đình những điều tốt đẹp nhất.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đảng và mùa Xuân dân tộc - Giá trị văn hóa trường tồn