liên hợp quốc

Hội nghị COP28 khởi động quỹ bồi thường tổn thương do biến đổi khí hậu
Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP28) đã thông qua việc thành lập Quỹ đền bù tổn thất và thiệt hại cho các nước dễ bị tổn thương nhất do biến đổi khí hậu.