môi trường nước

Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước quốc tế nhằm bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng hải
Nhằm tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng hải tại cảng biển và vùng biển Việt Nam, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước quốc tế về kiểm soát, quản lý nước dằn và cặn nước dằn của tàu năm 2024.