năng lượng tái tạo

Cần hoàn thiện hành lang pháp lý để thu hút nguồn lực cho phát triển năng lượng tái tạo
Nhiều đại biểu, chuyên gia cho rằng, Việt Nam cần nghiên cứu xây dựng mới Luật Năng lượng tái tạo nhằm thể chế hóa, tạo hành lang pháp lý thu hút các nguồn lực cho phát triển năng lượng tái tạo.