Nga

105 năm Cách mạng Tháng Mười Nga - Bản hùng ca vang mãi
105 năm trước, Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại (7/11/1917 - 7/11/2022) thắng lợi đã tạo nên bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử nhân loại. Ánh sáng của cuộc cách mạng đã cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân quốc tế và ở các nước thuộc địa, mở ra con đường giải phóng các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới.