ninh binh

Sẽ sáp nhập huyện Hoa Lư với TP Ninh Bình hướng tới thành đô thị cố đô - di sản
TP.Ninh Bình và huyện Hoa Lư sẽ được hợp nhất với định hướng là đô thị cố đô - di sản, dựa trên nền tảng giá trị văn hóa - lịch sử của cố đô Hoa Lư và các giá trị nổi bật toàn cầu của di sản Tràng An.