nước thải

Hà Nội: Triển khai 4 dự án xử lý nước thải bằng vốn đầu tư công trong năm 2022
Ban Chỉ đạo Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội cho biết, đến hết năm 2022, tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt 28,8%.