phòng khám tư nhân

Buông lỏng việc xử lý rác thải ở nhiều phòng khám tư nhân
Moitruong.net.vn – Theo quy định, các phòng khám nhỏ lẻ phải ký hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải y tế với các đơn vị đủ điều kiện.