phương tiện giao thông đường bộ

Phê duyệt Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí
Moitruong.net.vn – Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký Quyết định 1973/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021 – 2025 (Kế hoạch).