rác thải nhựa trong khai thác thủy sản

Khuyến khích ngư dân thu đổi, tái chế rác thải nhựa trong khai thác thủy sản
Thu gom rác thải nhựa trên biển đang là yêu cầu cấp thiết đối với các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Việc khuyến khích ngư dân tham gia vào các hoạt động thu gom xử lý rác thải nhựa bằng các cơ chế hỗ trợ chi phí thu mua cụ thể ngay tại các cảng cá là cần thiết.