sáp nhập

Sáp nhập báo Khăn Quàng Đỏ vào báo Tuổi Trẻ
Theo quyết định sắp xếp, quản lý cơ quan báo chí TP.HCM, báo Khăn Quàng Đỏ đã được sáp nhập vào báo Tuổi Trẻ.