có hiệu lực từ tháng 10 Archives - Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống