trái đất

Hội nghị “Các khoa học Trái đất và Môi trường Việt Nam lần thứ 2" chính thức khai mạc
Hội nghị là cơ hội để các nhà khoa học, các học viên, sinh viên giới thiệu, thảo luận, cập nhật các kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực khoa học trái đất và môi trường.