trữ lượng cát

Tập trung đánh giá trữ lượng cát biển phục vụ các dự án trọng điểm
Để cải thiện hoạt động quản lý, khai thác và bảo vệ hiệu quả tài nguyên khoáng sản, năm 2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tập trung đánh giá trữ lượng cát biển để khai thác phục vụ các dự án trọng điểm.