trung du

Quy chế hoạt động Hội đồng điều phối vùng trung du và miền núi phía Bắc
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang - Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng trung du và miền núi phía Bắc đã ký Quyết định số 55/QĐ-HĐĐPTDMNPB ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối vùng trung du và miền núi phía Bắc.