Trung tâm Nghiên cứu Hải dương học - Viện Khoa học Indonesia

Các nước ASEAN cùng hành động để giảm thiểu rác thải nhựa đại dương
Kế hoạch hành động khu vực ASEAN về chống rác thải nhựa đại dương là dấu mốc quan trọng, thể hiện một cam kết tập thể mới, mạnh mẽ của ASEAN nhằm giải quyết thách thức về môi trường đang diễn ra tại khu vực cũng như trên toàn cầu.