ứng phó thảm họa

Ban hành kế hoạch quốc gia ứng phó thảm họa động đất, sóng thần
Moitruong.net.vn – Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch là tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cơ quan, tổ chức và mọi người dân, bảo đảm phối hợp chặt chẽ bộ, ngành trung ương và địa phương trong tổ chức thực hiện các giải pháp ứng phó, khắc phục hậu quả động đất, sóng thần.