vệ sinh môi trường

Long An: Nhiều động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024
“Bảo đảm cấp nước sạch an toàn thích ứng với biến đổi khí hậu” chính là chủ đề của các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.