viên chức

Hàng loạt chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 12/2022
Nhiều chính sách mới như hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ điện thoại thông minh; Bộ Ngoại giao bổ sung nhiều nhiệm vụ mới, bỏ chứng chỉ ngoại ngữ tin học với 18 chức danh nghề nghiệp viên chức tài nguyên môi trường,... có hiệu lực từ tháng 12/2022.