Việt Nam

Báo chí cách mạng Việt Nam chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại
Báo chí cách mạng không chỉ khẳng định vai trò của mình trong việc định hướng dư luận, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước mà còn phản ánh sinh động, đa chiều những vấn đề nóng bỏng, những thành tựu và khó khăn trong quá trình phát triển của đất nước.