Xác định Danh mục mở mới năm 2018 lĩnh vực địa chất và khoáng sản

(Moitruong.net.vn) – Sáng ngày 24/8, cuộc họp Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ xác định Danh mục mở mới năm 2018 thuộc lĩnh vực địa chất và khoáng sản đã diễn ra dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc.

tai nguyen khoang sanToàn cảnh cuộc họp

Báo cáo tại cuộc họp, ông Trần Bình Trọng, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ cho biết, trong những năm qua, hoạt động khoa học và công nghệ trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản đã được tích cực triển khai với nhiều đổi mới tích cực góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực quản lý nhà nước, hội nhập với quốc tế và khu vực về địa chất và khoáng sản, phục vụ khai thác tài nguyên địa chất và khoáng sản hợp lý theo hướng bền vững;

Đồng thời ứng dụng phương pháp, công nghệ, thiết bị mới, hiện đại trong điều tra cơ bản về địa chất và khoáng sản; xác lập cơ sở khoa học nhằm nâng cao hiệu quả điều tra cơ bản địa chất đối với một số khoáng sản quan trọng, ẩn sâu và khoáng sản biển.

Để tiếp tục thúc đẩy nghiên cứu khoa học và công nghệ về lĩnh vực địa chất và khoáng sản trong thời gian tới, theo ông Trần Bình Trọng, danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đề xuất triển khai năm 2018 thuộc lĩnh vực địa chất và khoáng sản bám sát nội dung của Khung Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Bộ đối với lĩnh vực địa chất và khoáng sản (TNMT.03/16-20), tập trung vào các nhóm nhiệm vụ trọng tâm như: Cải tiến, chế tạo thiết bị phục vụ điều tra địa chất khoáng sản ẩn sâu;

Chế tạo, ứng dụng các phương tiện không người lái phục vụ điều tra địa chất và đánh giá, thăm dò khoáng sản; nghiên cứu nhằm làm rõ tiền đề, dấu hiệu; xác lập các tiêu chí khống chế quặng hóa để phát hiện các mỏ quặng ở dưới sâu (đồng, vàng, chì – kẽm, thiếc, vonfram và khoáng sản khác) trên một số cấu trúc ở Việt Nam (độ sâu gặp quặng từ 100 đến ≥1000m, kể cả khu vực đã được thăm dò nhưng chưa phát hiện quặng ở dưới sâu); khoáng sản biển ở độ sâu lớn hơn 300 m nước; khoáng sản năng lượng theo quy định của Luật Khoáng sản;

Xây dựng các mô hình mỏ quặng ở Việt Nam; tổng hợp và biên tập một số tài liệu, bản đồ về địa chất và khoáng sản phục vụ thông tin trong nước và hội nhập với các nước trong khu vực và thế giới; nghiên cứu hoàn chỉnh hệ thống chỉ dẫn, phương pháp thành lập bản đồ địa chất, khoáng sản các tỉ lệ hội nhập các nước trong khu vực và thế giới; đánh giá các cơ chế, chính sách, quy định của pháp luật về khoáng sản, pháp luật khác có liên quan trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế;

Xác lập cơ sở khoa học đề xuất chuyển đổi cơ chế, chính sách nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật về khoáng sản; nghiên cứu chuyển đổi mô hình quản lý, công nghệ khai thác các mỏ khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường (tổn thất lớn tài nguyên, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, nguy cơ cao về mất an toàn lao động) theo hướng phát triển bền vững; nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn quản trị hiệu quả tài nguyên khoáng sản theo hướng hội nhập mô hình quản trị tài nguyên khoáng sản của khu vực và thế giới;

Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học xây dựng hệ thống tài khoản quốc gia đối với từng nhóm/loại khoáng sản nhằm nâng cao hiệu quả quản lý “tài sản công” là khoáng sản để thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; tai biến địa chất, địa chất môi trường; …

Tại cuộc họp, Hội đồng đã được nghe các chuyên gia, thành viên Hội đồng phát biểu ý kiến, trong đó có ý kiến của đại diện cơ quan, đơn vị sử dụng sản phẩm của các nhiệm vụ. Các ý kiến đóng góp đều nhất trí rằng danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đề xuất triển khai năm 2018 thuộc lĩnh vực địa chất và khoáng sản thể hiện rõ sự cần thiết để triển khai các nhiệm vụ, các mục tiêu, sản phẩm chính, địa chỉ sử dụng, ý nghĩa sử dụng rõ ràng.

Trên cơ sở các ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng, phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc – Chủ tịch Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ của Bộ về lĩnh vực địa chất và khoáng sản bày tỏ sự cảm ơn những ý kiến đóng góp tâm huyết, trí tuệ của các chuyên gia, thành viên Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ xác định Danh mục mở mới năm 2018 thuộc lĩnh vực địa chất và khoáng sản. Những ý kiến này sẽ là cơ sở hữu ích để Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, đánh giá và tổng hợp trước khi phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ về lĩnh vực địa chất và khoáng sản giao cho các đơn vị chủ trì thực hiện.

Để các đề tài khi triển khai thực hiện đảm bảo đưa ra được bộ sản phẩm hữu ích, có tính khả thi và được ứng dụng rộng rãi, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc đề nghị các đơn vị được giao chủ trì thực hiện cần điều chỉnh, sửa chữa đảm bảo tính chất đề tài khoa học, trọng tâm quản lý nhà nước, điều tra cơ bản; tránh trùng lắp với các đề án, dự án, đề tài đã và đang triển khai trước đó. Đặc biệt, khi thực hiện, các sản phẩm của đề tài phải nêu bật được sự cần thiết ưu tiên phục vụ công tác quản lý nhà nước của ngành tài nguyên và môi trường.

“Các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản phải góp phần phục vụ công tác điều tra tiềm năng khoáng sản, nghiên cứu địa chất ở nước ta, để định hướng sử dụng các nguồn tài nguyên một cách hợp lý, lâu dài, thân thiện với môi trường; đặc biệt là nâng cao năng lực quản lý nhà nước, hội nhập với quốc tế và khu vực về địa chất và khoáng sản, phục vụ khai thác tài nguyên địa chất và khoáng sản hợp lý theo hướng bền vững” – Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc nhấn mạnh.

Sau khi ông Nguyễn Đắc Đồng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ công bố kết quả bỏ phiếu các đề tài được triển khai và không được triển khai thực hiện, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc cho rằng các đề tài được Hội đồng thông qua thực hiện đều có ý kiến cần chỉnh sửa, bổ sung, vì vậy Thứ trưởng đề nghị các chủ đề tài thực hiện các nhiệm vụ cần tiếp thu ý kiến của thành viên Hội đồng, rà soát, hoàn thiện theo ý kiến góp ý đó; đồng thời nhanh chóng hoàn thiện gửi Vụ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Chủ tịch Hội đồng xem xét quyết định.

Theo Monre