Xem xét rà soát, điều chỉnh quy hoạch cấp nước sạch nông thôn

(Moitruong.net.vn) – Để đạt được mục tiêu đến năm 2020 có 95% người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã ra công văn đề nghị sở, ngành liên quan thực hiện nội dung cấp nước sạch nông thôn và cải thiện điều kiện vệ sinh thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020.

nuoc sach-17_636153D

Xem xét rà soát, điều chỉnh quy hoạch cấp nước sạch nông thôn phấn đấu tới năm 2020 có 95% người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh

Cụ thể, thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vềnội dung cấp nước sạch nông thôn trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Trong đó cho biết, để đạt mục tiêu đến năm 2020 có 95% người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh và đạt tiêu chí 17.1 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát, bổ sung và điều chỉnh quy hoạch cấp nước nông thôn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo hướng mở rộng cấp nước liên thôn, liên xã, thích ứng với biến đổi khí hậu làm cơ sở triển khai dự án thành phần “Hoàn chỉnh công trình cấp nước nông thôn” giai đoạn 2016-2020.

Đánh giá tình hình hoạt động của các công trình cấp nước bị hư hỏng xuống cấp, các công trình hoạt động kém hiệu quả để xây dựng kế hoạch đầu tư, sửa chữa nâng cấp, chuyển đổi mô hình quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt động công trình. Có kế hoạch hàng năm khôi phục tu bổ, nâng cấp để cơ bản đạt được công suất thiết kế ban đầu.

Đảm bảo phân bổ vốn đầu tư phát triển của chương trình cho các dự án cấp nước sạch theo các mục tiêu đề ra, lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn của các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, chú trọng thực hiện các cam kết với các nhà tài trợ quốc tế. Đảm bảo bố trí kinh phí hàng năm từ nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu Quốc gia nông thôn mới để triển khai thực hiện bộ chỉ số theo dõi đánh giá chỉ số cấp nước và vệ sinh nông thôn và công bố kết quả hằng năm theo quy định.

Ban hành các cơ chế chính sách hỗ trợ phù hợp nhằm khuyến khích sự tham gia của các thành phần kinh tế trong đầu tư, quản lý, vận hành các công trình cấp nước tập trung; cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cấp, xử lý nước quy mô hộ gia đình cho những khu vực chưa được cấp nước tập trung; Tăng cường công tác thông tin, giáo dục, truyền thông đến các cấp, các ngành và người dân về vai trò của nước sạch đối với sức khỏe con người, trách nhiệm trong bảo vệ công trình cấp nước, đảm bảo chất lượng nước cho các công trình cấp nước quy mô hộ gia đình.

Chỉ đạo thực hiện đánh giá thực hiện tiêu chí 17.1 theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, giám sát về việc thực hiện của UBND các cấp, các sở, ngành trong tổ chức triển khai thực hiện đối với lĩnh vực cấp nước nông thôn.

Việt Hoàng