xử lý rác thải nông thôn

Rác thải sinh hoạt nông thôn - Bài 3: Xử lý cần sự đồng hành quyết liệt
Một trong những mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 là xây dựng nông thôn mới gắn với việc xử lý chất thải trong sinh hoạt, góp phần bảo vệ môi trường, cảnh quan khu vực nông thôn.