xúc tiến du lịch

Những địa phương doanh thu trên 10 ngàn tỷ đồng từ du lịch
Trong 6 tháng đầu năm 2023, cả nước có 9 tỉnh/thành phố đạt doanh thu du lịch từ 10.000 tỷ đồng trở lên trong đó dẫn đầu cả nước vẫn là Thành phố Hồ Chí Minh với con số hơn 80 ngàn tỷ đồng thu được từ du lịch.