Yên Bái

Yên Bái: Tỷ lệ che phủ rừng duy trì ổn định 63%
Toàn tỉnh Yên Bái đã trồng 12.723.4/15.500 ha rừng, đạt 82,1% kế hoạch năm 2023.