80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023)

Nhật Bản tài trợ dự án giáo dục bằng âm nhạc nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao
Thông qua dự án "Việt Nam và Nhật Bản cùng thắp sáng hy vọng", Chính phủ Nhật Bản quyết định tài trợ giáo dục nhân dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam - Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao.