Hôi Nước sạch và Môi trường Việt Nam

Bản tin truyền hình Môi trường và Cuộc sống số 108
Bản tin Truyền hình Môi trường và Cuộc sống số 108 có những nội dung đáng chú ý sau: