Vườn Quốc gia Bến En

Thanh Hóa: Bảo tồn đa dạng sinh học tại vườn quốc gia Bến En
Ngoài bảo tồn tính đa dạng của vườn quốc gia Bến En, các hoạt động nghiên cứu khoa học, xây dựng những mô hình chăn nuôi thiết thực của Ban quản lý vườn quốc gia Bến En, đã giúp hệ sinh thái nơi đây từng bước hồi sinh, qua đó thiết lập được một nền kinh tế xanh bền vững cho người dân sống trong vùng đệm.