an sinh xã hội

Chính phủ yêu cầu khẩn trương thực hiện giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện việc giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.