ASEAN

Hội thảo ASEAN về chuyển đổi số báo chí, truyền thông
Ngày 21/9, tại Đà Nẵng, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp Ban Thư ký ASEAN tổ chức Hội thảo ASEAN chuyển đổi số báo chí kiến tạo tri thức số.