Bắc Giang

Bắc Giang chủ động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023
UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) năm 2023.