bảo tồn đại dương

Chung tay bảo vệ và bảo tồn các đại dương trên thế giới
Các quốc gia đã cam kết đến năm 2023 sẽ thực hiện mục tiêu bảo vệ 30% diện tích đất và biển trên thế giới. Theo đó, một hiệp ước khả thi nhằm bảo vệ và bảo tồn phần lớn đại dương trên thế giới sẽ được xây dựng.