bảo tồn thiên nhiên

Hướng tới Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2024
Liên hợp quốc đã lựa chọn chủ đề cho Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2024 là “Be part of the Plan” - “Hãy là một phần của Kế hoạch đa dạng sinh học”.