biến giới

Cao Bằng triển khai 11 dự án ổn định dân cư vùng thiên tai, biên giới
Năm 2024, toàn tỉnh triển khai đầu tư 11 công trình, dự án bố trí ổn định dân cư, khắc phục hậu quả thiên tai và di dân ra khỏi vùng sạt lở nguy hiểm.