Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Kinh tế khởi sắc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra hai kịch bản tăng trưởng
Trên cơ sở kết quả quý 1, dự báo tình hình quý 2 và cả năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự báo 2 kịch bản tăng trưởng của năm 2024, nghiêng về lựa chọn kịch bản 2. Trong điều kiện tình hình thế giới, trong nước chuyển biến thuận lợi hơn, tiếp tục nghiên cứu, triển khai các chính sách hỗ trợ mới về tài khóa, tiền tệ...