Bộ Tài chính

Khai mạc phiên họp lần thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Tại kỳ họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về 8 nội dung dự kiến trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5 gồm 7 dự án Luật và một dự án đầu tư.