chất thải nhựa đại dương

Tăng cường kiểm soát để giảm đáng kể ô nhiễm, bảo vệ môi trường biển
Moitruong.net.vn – Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn 2045 đặt mục tiêu ngăn ngừa, kiểm soát, giảm đáng kể ô nhiễm môi trường biển và chất thải nhựa đại dương.