chiến lược

Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia phòng thủ dân sự đến năm 2030
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 444/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo.