di sản văn hóa

Hội An: Công nhận Lễ hội Nguyên tiêu là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch vừa quyết định đưa "Lễ hội truyền thống, tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Nguyên tiêu ở Hội An" vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.