dòng vốn

Thẩm tra việc sử dụng 63.725 tỷ đồng vốn ngân sách TƯ cho đầu tư công
Tại cuộc họp, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày báo cáo thẩm tra về việc sử dụng 63.725 tỷ đồng dự phòng chung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022.