Gia Lai: Phát huy hiệu quả các tiềm năng, trở thành vùng động lực khu vực Tây Nguyên

Moitruong.net.vn

– Sáng 30/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đã hoàn thành nhiệm vụ đề ra và bế mạc Đại hội.

Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; giữ vững quốc phòng, an ninh; năng động, sáng tạo; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, các nguồn lực để xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc, phấn đấu đến năm 2030 trở thành vùng động lực khu vực Tây Nguyên.

Giai đoạn 2020-2025, Gia Lai đề ra mục tiêu tiếp tục phát triển kinh tế – xã hội nhanh, hiệu quả và bền vững; nâng cao chất lượng tăng trưởng, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh dựa trên cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và kinh tế thị trường.

Đồng thời, tỉnh phát triển nhanh các lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến nông, lâm sản, công nghiệp năng lượng tái tạo và du lịch; phát triển khu vực kinh tế tư nhân; xây dựng năng lực đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo; thực hiện tốt chủ trương, chính sách liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số…

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Theo đó, các nhóm giải pháp trọng tâm được đặt ra như, tỉnh Gia Lai tiếp tục xác định nông, lâm nghiệp là thế mạnh và là nền tảng ổn định lâu dài, từ đó đầu tư nghiên cứu hoàn thiện cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho các vùng sinh thái đặc thù; phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại gắn với công nghiệp chế biến, liên kết chặt chẽ giữa sản xuất và tiêu thụ. Gia Lai tập trung thúc đẩy sản phẩm chủ lực OCOP (mỗi xã, phường một sản phẩm) của tỉnh gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng hợp tác xã, mô hình “Nông hội”. Đồng thời, tỉnh phát triển cây ăn trái, cây dược liệu ở các vùng đất phù hợp; phát triển vùng nguyên liệu tập trung gắn với công nghiệp chế biến, đảm bảo cung cấp cho các nhà máy chế biến trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Gia Lai ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; tăng cường huy động các nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư để tập trung phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, có hệ thống, có trọng điểm, kết nối với các trung tâm kinh tế lớn và các trục giao thông đầu mối.

Tỉnh đẩy mạnh thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tập trung phát triển giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực gắn với nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội; tăng cường giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về hành động, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân trong đảm bảo quốc phòng, an ninh. Bên cạnh đó, tỉnh tập trung xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, trong đó lấy “thế trận lòng dân” vững chắc, làm nền tảng cho xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh…

Cùng với đó, tỉnh quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên rừng, tài nguyên nước và đất đai, nhất là đất đai có nguồn gốc nông, lâm trường; tăng cường bảo vệ, phát triển rừng, phấn đấu nâng độ che phủ rừng lên trên 50%; sử dụng hiệu quả các nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông kết nối vùng và nội tỉnh. Địa phương tập trung phát triển năng lượng tái tạo và công nghiệp chế biến nông, lâm sản; thúc đẩy giao thương quốc tế với các nước láng giềng Campuchia, Lào và các nước tiểu vùng Sông Mê Kông…

Gia Lai là địa bàn chiến lược, do đó tỉnh cần chú trọng tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh. Cấp ủy, tổ chức Đảng và hệ thống chính trị các cấp phải sát cơ sở, sát dân, chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện ngăn chặn kịp thời, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Tỉnh đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, có ý kiến đề nghị bổ sung nội dung “Thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, góp phần phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị”.

Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, có ý kiến đề nghị Trung ương quan tâm một số nhiệm vụ, giải pháp về đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, nhất là cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước; có giải pháp đầu tư, hỗ trợ hiệu quả, thiết thực cho lĩnh vực nông nghiệp theo hướng sản xuất liên kết, sản xuất sạch, xây dựng nông thôn mới; quan tâm định hướng nghề nghiệp, đào tạo nghề, nâng cao chất lượng giáo dục nghề, chất lượng giáo dục cao đẳng, đại học đáp ứng yêu cầu của xã hội.

Minh Anh