tài nguyên nước

Quốc hội chính thức thông qua Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)
Với tỷ lệ 97,74% ĐBQH tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).