tài nguyên nước

Dự án Luật được chuẩn bị kỹ lưỡng, trách nhiệm cao
Bày tỏ tán thành với báo cáo thẩm tra sơ bộ và các ý kiến phát biểu, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận hồ sơ dự án luật được chuẩn bị công phu, có trách nhiệm cao, bám sát các nhóm chính sách sửa đổi Luật được Quốc hội thông qua.