giao thông

Phát động cuộc thi mô hình, sáng kiến “An toàn giao thông tỉnh Bắc Ninh năm 2023"
Cuộc thi mô hình, sáng kiến “An toàn giao thông tỉnh Bắc Ninh năm 2023” nhằm tìm kiếm những mô hình hay, hiệu quả, kịp thời khen thưởng và tuyên truyền, nhân rộng, qua đó tạo hiệu ứng lan tỏa để áp dụng hiệu quả vào thực tiễn.