Hà Giang: Kết quả bước đầu của chương trình Nước sạch nông thôn, giai đoạn 2016 – 2020

(Moitruong.net.vn) – Hà Giang là một tỉnh miền núi biên giới phía Bắc được đầu tư chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh – nước sạch nông thôn, giai đoạn 2016 – 2020. Sau gần 3 năm thực hiện, chương trình đã đạt được những kết quả bước đầu, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trong tỉnh.

Một công trình cấp nước sinh hoạt thuộc huyện Vị Xuyên

Theo báo cáo của cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang, sau gần 3 năm triển khai thực hiện (tính đến thời điểm tháng 6/2018), chương trình đã đầu tư xây dựng được 38 công trình cấp nước sinh hoạt cho khoảng 9.590/11.300 hộ dân, đạt 84,9% kế hoạch; xây mới, nâng cấp và sửa chữa được 58/114 công trình cấp nước hợp vệ sinh cho các trường học; xây mới và sửa chữa được 26/60 công trình cấp nước hợp vệ sinh cho các trạm y tế; hỗ trợ xây dựng nhà tiêu gia đình được 3.433/5.150 hộ gia đình, đạt 66,7% kế hoạch; đã có 22/35 xã nằm trong vùng dự án đạt tiêu chí “Vệ sinh toàn xã”.

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch trong năm 2018, chương trình sẽ đầu tư xây dựng 16 công trình cấp nước sinh hoạt cho các vùng nông thôn tại các huyện Bắc Quang, Quang Bình, Quản Bạ, Yên Minh và Mèo Vạc. Số hộ nông dân dự kiến được thụ hưởng nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh là 3.345 hộ.

Được biết, hiện nay đã có kết quả xét nghiệm các mẫu nước đầu vào và đã lập báo cáo thiết kế các công trình. Riêng đối với các công trình cấp nước sinh hoạt cho các trường học do Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư sẽ cải tạo, nâng cấp và xây mới 22 công trình tại các huyện Bắc Quang, Quang Bình và Vị Xuyên với các tiêu chí ngoài cung cấp nước nước sạch, Chương trình sẽ đầu tư trang bị các thiết bị vệ sinh cho các trường học.

Đối với các công trình cấp nước sinh hoạt cho các trạm y tế thuộc vùng dự án, sẽ xây mới, nâng cấp và sửa chữa 19 công trình cho các trạm y tế tại các xã thuộc các huyện Bắc Quang, Quang Bình và Vị Xuyên…

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện các hạng mục công trình trong năm 2018 vào khoảng 44 tỷ đồng; trong đó, vốn đầu tư phát triển 35,6 tỷ đồng, vốn sự nghiệp khoảng 1,8 tỷ đồng; vốn đối ứng từ ngân sách địa phương trên 6,6 tỷ đồng. Chương trình Nước sạch nông thôn trong năm 2018 dự kiến sẽ kết thúc và giải ngân trong tháng 10/2018.

Phạm Văn Phú