hà tĩnh

Hà Tĩnh: Phát hiện tảo độc, mật độ hàng trăm tế bào/lít tại nguồn cấp nước Kỳ Ninh
Trước kết quả quan trắc nguồn nước Kỳ Ninh xuất hiện tảo độc, ngành thủy sản Hà Tĩnh khuyến cáo các cơ sở nuôi trồng thủy sản không nên cấp trực tiếp nước vào ao nuôi trong thời gian này.