hải dương

Hải Dương bổ sung 83 dự án, công trình vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022
Hải Dương bổ sung danh mục 83 dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của các huyện, thị xã, thành phố; diện tích gần 282 ha.